top of page

Departament d'orientació

Equip

​Orientadora:

 • Dolors Rodríguez, llicenciada en Psicopedagogia i diplomada en Magisteri d'Educació Primària. Experta Universitària en Direcció de Centres Educatius.

Pedagogia Terapèutica (P.T.) d'Educació Primària i Educació Infantil:

 • Xisca Mª Rotger, graduada en Educació primària amb menció de Suport Educatiu. 

Pedagogia Terapèutica (P.T.) d'Educació Secundària:

 • Raquel Sáez, llicenciada en Psicologia i diplomada en Magisteri d'Educació Especial.

Mestre d’Audició i Llenguatge (A.L.):

 • Laura Llaneras, llicenciada en Pedagogia i diplomada en Magisteri d'Audició i Llenguatge.

Funcions

 • Assessorament de l’alumnat, professorat i famílies.

 • Orientació escolar i professional de l’alumnat.

 • Suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

 • Suport als alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

Contacte

Programes

 • Atenció a la diversitat
  Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials i amb dificultats de l’aprenentatge, amb els següents objectius:

 • Proporcionar un medi educatiu el menys restrictiu i més ric possible als alumnes amb necessitats educatives especials.

 • Desenvolupar la competència curricular i social d’aquests alumnes. Enriquir l’entorn educatiu amb la presència de la diversitat a la dinàmica del centre. Orientació acadèmica i professional: Els objectius d’aquest programa són

 • Conèixer l’estructura general del sistema educatiu, així com l’oferta formativa del context en funció dels interessos dels alumnes.

 • Conèixer el sistema productiu i laboral més immediat potenciant la investigació sobre les famílies professionals.

 • Adquirir les habilitats necessàries per a la presa de decisions i la seva aplicació en l’elecció d'un itinerari educatiu o professional ajustat.

 • Autoconeixement de les possibilitats, capacitats, interessos personals a l’hora d’escollir un itinerari formatiu Pla d'Acció Tutorial.

 • Garantir l'acció Tutorial coherent, contínua i compartida per a tot l'alumnat.

 • Acollir l'alumnat que s'incorpora al centre facilitant-ne la transició i la seva adaptació. Facilita el contacte amb les famílies.

 • Potenciar al màxim la coordinació del professorat amb les famílies de l’alumnat.

 • Afavorir dins cada grup classe, el coneixement mutu i la seva dinamització creant un ambient acollidor, estimulant i participatiu on es fomentin els valors democràtics.

 • Contribuir a l'orientació personal, acadèmica i professional, a partir d’un coneixement i comprensió personal de cadascun dels alumnes.

 • Afavorir la coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips docents. Detectar les necessitats educatives dels alumnes i ajustar la resposta educativa, a partir dels nous programes o d’altres que es puguin elaborar, amb especial referència als alumnes amb necessitats educatives especials.

bottom of page