top of page

Pius XII és una escola catalana concertada

 

1.1 El nostre col·legi és un servei d’interès públic.

La nostra escola vol ésser considerada com un servei públic, tota vegada que:

- Dóna resposta a una opció educativa que la nostra realitat social reclama, d’acord amb les llibertats fonamentals dels ciutadans i ciutadanes.

- S’acull al finançament públic de l’ensenyament obligatori, per tal de poder garantir la gratituïtat de l’educació i evitar tota discriminació per motius econòmics.

- Compta amb un equip de professionals que es comprometen a donar una educació coherent i de qualitat a tots els alumnes.

- Té el suport i l’estímul dels pares d’alumnes compromesos en l’opció educativa pròpia del centre.

- Promou la participació activa de tots els estaments de la comunitat educativa.

 

1.2 La nostra escola s’insereix en el context de les illes i està al servei del nostre país.

Volem col·laborar en el procés que ha de conduir Mallorca al recobrament de la identitat com a poble que té una cultura pròpia, una llengua i uns costums i tradicions. Per això,

- Descobreix els trets propis de les illes i procura fer-los conèixer a les generacions vinents.

- Insereix l’acció educativa en el nostre context sociocultural, aprenent i utilitzant la llengua catalana com a expressió i vehicle normal de la nostra cultura.

- Es proposa que els alumnes, en acabar l’educació secundària s’expressin, de paraula i per escrit, tan correctament en català com en castellà.

- Facilita que les famílies vingudes d’altres llocs tinguin ocasió d’integrar-se a la nostra cultura sense renunciar a la seva pròpia.

 

1.3 La nostra escola està al servei de la formació humana integral dels seus alumnes, des d’una perspectiva humanista de l’home, de la vida i del món. Des d’una actitud de servei a la formació total de l’alumne, ens sentim compromesos a promoure, mitjançant la nostra tasca educadora, valors com la llibertat, la justícia, la solidaritat, la pau, la gratitud, l’alegria, l’amor al treball ben fet, la participació, la no-violència, etc... perquè consideram que la seva promoció i el seu conreu són urgents en la nostra societat.

 

1.4 La nostra escola es proposa promoure una tasca de conscienciació de la gran importància que té per al futur de la nostra comunitat el respecte a l’entorn mediambiental. El problema de la conservació de la naturalesa esdevé un dels reptes fonamentals de les societats del futur.

 

1.5 Apostam decididament per la coeducació. És per això que educam per a la igualtat entre sexes com a eix fonamental del respecte entre les persones i base per a la maduració equilibrada dels/les nostres alumnes.

 

1.6 Proposam una educació orientada cap a la societat del futur. És per això que consideram necessari un ensenyament íntimament lligat al coneixement i ús racional de les noves tecnologies, sempre considerant que aquestes es troben al servei dels individus i no al revés.

Volem projectar tota l’acció educativa cap a la consecució dels trets d’identitat que acabam de definir. En una concepció global de la persona humana, volem promoure el desenvolupament natural, progressiu i sistemàtic de totes les facultats de l’alumne: les físico-motores, les psico-motores, les intel·lectuals i les afectives. El conreu de totes aquestes facultats donarà a l’alumne confiança en si mateix i l’ajudarà en la maduració de les seves dimensions personals i socials.

El col·legi no es limita, doncs, a transmetre uns coneixements, sinó que es posa al servei d’una tasca educadora global, orientada al coneixement progressiu de totes lesdimensions que fan que l’home i la dona se sentin i es comportin com a tals, és a dir, una persona,

- Capaç de conèixer-se a si mateixa, acceptar-se i superar-se

- Ésser autònom i independent, amb capacitat de crítica i decisió, lliure i responsable amb capacitat de diàleg i comunicació, amb afany d’aprendre, de descobrir i investigar

- Amant i respectuós amb la natura

 

2.1 Una educació social i compromesa en la transformació del món.

L’home és un ésser obert als altres, que viu i creix en la societat i que es configura a través de múltiples i recíproques relacions amb els qui l’envolten.

L’escola té una importància rellevant per a la iniciació en la vida social, i els alumnes hi han de trobar l’ajuda necessària per a poder créixer en aquesta dimensió de la seva vocació humana.

Per això, l’educació que impartim, arrelada en la cultura del nostre temps i del nostre poble, és una educació compromesa en la promoció d’aquesta dimensió social de la persona i en la contínua transformació de la societat per tal que assoleixi cada dia un nivell més alt d’igualtat, de justícia, de llibertat i de pau.

 

D’acord amb aquest criteri, pretenem:

- Crear un ambient que ofereixi a tots I totes la possibilitat d ́exercir la cooperació i la solidaritat.

- Aprofundir en l ́estudi de la realitat social.

- Orientar els alumnes en la lectura serena, objectiva I crítica d ́aquesta realitat I dels fets I criteris que la configuren.

- Ajudar-los a comunicar-se amb els altres I a expressar les pròpies conviccions I experiències.

- Promoure llur preparació humana I professional per tal d ́aportar els fruits del propi treball creatiu I que adoptin una actitud decidida I valenta en la societat.

- Col·laborar activament en el necessari I just canvi social, en ordre a aconseguir una més justa distribució dels bens del món, superant l ́actual marginació de pobles I grups socials I treballar pel respecte I la promoció dels trets fonamentals de l ́home. Aquesta tasca educativa requereix l ́aprovació coordinada d ́un equip de persones diverses, amb personalitat pròpia I distinta, lligades però per una actuació coherent orientada a aconseguir els objectius educatius que ens hem proposat. L ́estil que volem que ens sigui propi exigeix com a condició prèvia que l ́escola sigui una autèntica comunitat educativa, en la qual, titularitat, òrgans de govern i de gestió, claustre de professors i professores, pares, mares, alumnes i personal no docent s ́integrin harmònicament i posin en comú, tot assumint les dificultats que això comporta, utopies i objectius. El conjunt d ́aquests principis I criteris d ́actuació constitueix l ́estil, el caràcter propi del centre, que inspira I dóna coherència al Projecte Educatiu de Centre (PEC).

 

Aquests són els punts bàsics que defineixen el nostre estil:

 

3.1 L’alumne és el centre de la comunitat educativa.

És per això que, en cada una de les etapes, intervé activament, d’acord amb les exigències pròpies de la seva edat, i assumeix responsabilitats proporcionals a la seva capacitat. D’acord amb aquest principi, l’alumne tendrà una participació activa en la vida del Col·legi i en els àmbits de decisió que li corresponguin, per tal de representar interessos, contrastar parers, col·laborar en la presa de decisions, i compartir responsabilitats.

 

3.2 Els professors i les professores són els principals educadors dels alumnes de l ́escola.

El professorat constitueix un estament indispensable de la comunitat educativa. Els professors són educadors, és a dir, la seva tasca a l’escola va més enllà del que comporta transmetre una sèrie de coneixements.

El professorat:

- Juga un paper decisiu en la vida de l’escola, ja que està directament implicat en la gestió del Centre, a través de llur participació en els òrgans de govern unipersonals i col·legiats, en la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu de Centre.

- Es corresponsabilitza de l’acció educativa global, actuant coherentment amb les exigències del caràcter propi del Centre.

 

3.3 Els pares participen a la vida de l’escola.

Els pares que han confiat llurs fills i filles a la nostra escola per raó de la seva identitat tenen una responsabilitat peculiar, ja que han de cooperar, ajudar i potenciar l’acció de l’escola tot respectant la tasca dels professors, per tal que es mantengui i s’actualitzi el tipus d’educació que ens hem compromès a donar.

Les famílies que no han pogut elegir lliurement el centre i han acudit a la nostra escola per raons alienes al Projecte Educatiu de Centre d’aquesta, saben que han de respectar la nostra identitat així com l’escola respectarà el pluralisme i acollirà tots els alumnes sense distinció.

 

3.4 Educam en la llibertat i per a la llibertat.

La formació de les persones lliures és un compromís que nosaltres assumim. Volem educar en i per a la llibertat. Per la qual cosa:

- Els educadors de la nostra escola han d’actuar com éssers lliures i respectuosos amb la llibertat dels altres.

- Els i les alumnes han d’aprendre a pensar per ells/elles mateixos/es i s’han d’acostumar a actuar per convicció pròpia.

- Tots i totes hem de crear un clima de diàleg que afavoreixi la convivència i la lliure expressió sense prejudicis ni recels.

 

3.5 Educam per a la justícia i la solidaritat.

Per això:

- Intentam aconseguir la integració en el món escolar de l’alumnat que té menys possibilitats i afavorim la promoció col·lectiva del medi social en què l’escola està inserida.

- Procuram valorar equitativament el treball dels alumnes d ́acord amb llurs possibilitats i amb el seu esforç personal, defugint els privilegis i les discriminacions.

- Provocam la reflexió crítica sobre les realitats d ́injustícia existents a la nostra societat.- Desvetlam la sensibilitat per ésser solidaris amb els més pobres i marginats, els que estan en atur, els que pateixen les conseqüències d ́una organització social desequilibrada.

 

3.6 Educam per a la convivència i la pau.

Volem preparar l ́alumne per ser defensor de la convivència i la pau, desvetllant en els membres de la comunitat educativa el compromís de fer de la nostra escola un model de convivència pacífica, fraterna i comunitària, on no tengui estatge ni la violència ni la intolerància. Consideram necessària una concepció més ampla en el sentit de la convivència i la pau, i per això pensam que els nostres alumnes han d’aprendre a conviure amb el seu entorn i han d’apreciar la importància de la conservació de la naturalesa. El nostre projecte educatiu inclou també un sòlid projecte ecològic de recuperació del respecte i l’amor pel medi.

 

3.7 Professam un profund respecte a la persona.

Tot i que la proposta educativa del nostre col·legi és bàsicament d’inspiració humanística cristiana, sabem que el compromís religiós no és compartit igualment per professors, pares i alumnes. No tots els membres de la nostra comunitat escolar professen la fe catòlica i pot ser en alguns casos no tenguin cap creença religiosa. És per això que la nostra proposta ha de tenir sempre el caràcter d’un oferiment respectuós envers la persona i la llibertat dels alumnes, professorat i famílies.

Sabem que les diverses situacions ideològiques dels nostres alumnes en relació amb la fe admeten diversos nivells de presentació del missatge cristià. La posició de l’home respecte a aquest ha d’ésser sempre voluntària.

En aquest sentit, i seguint la legislació vigent, ofertam un ensenyament optatiu de l’assignatura de religió, preveient les alternatives adients per a cada nivell educatiu.

 

3.8 Volem adoptar una metodologia didàctica oberta i flexible.

Procuram tenir en compte els següents aspectes:

- Adaptació a les possibilitats reals de l’escola i a les necessitats dels alumnes tot respectant les disposicions legals vigents.

- Ensenyament adaptat i diversificat com a resposta a les possibilitats de creixement i maduració de cada alumne.

- Potenciament de l’activitat dels/les alumnes, individualment i com a grup, amb la intenció d’afavorir el màxim l’autorrealització.

- Estudi dels resultats de la investigació educativa i anàlisi de les possibilitats d’aplicació a la nostra realitat.

- Realització d ́experiències de renovació pedagògica en connexió amb la realitat canviant que presenta la societat del segle XXI.

- Avaluació constant de les innovacions didàctiques i d’organització per tal de constatar la seva incidència en el millorament de la qualitat de l’ensenyament i l’educació.

Identitat del centre

Pius XII Logo 2
bottom of page